ANBI

Naam ANBI:                            Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet

RSIN / Fiscaalnummer:           8258 39 804

Website:                                  www.vegnunspeet.nl

Email:                                      secretaris@vegnunspeet.nl

Adres:                                      Dr. Schutlaan 2

Postcode en plaats:                 8071 AS Nunspeet

De Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 1 september 2018 (vanuit de moedergemeente VEG Elburg). De gemeente is formeel gastlid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.  

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.  

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommen. Begroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering. 

Beleidsplan

Omdat de gemeente geen eigen beleidsplan heeft volstaan we met een verwijzing naar het algemene beleidsplan van de Bond.

Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Doelstelling / visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door: 
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift: 
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente.