ANBI

Naam ANBI:                                  Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet

RSIN / Fiscaalnummer:           8258 39 804

Website:                                         www.vegnunspeet.nl

Email:                                               secretaris@vegnunspeet.nl

Adres:                                              Dr. Schutlaan 2

Postcode en plaats:                 8071 AS Nunspeet

De Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet is een zelfstandige geloofsgemeenschap die opgericht is op 1 september 2018 (vanuit de moedergemeente VEG Elburg). De gemeente is formeel gastlid van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland.  

De Bond van Vrije Evangelische Gemeenten is een kerkgenootschap dat aangesloten is bij het CIO en van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI heeft gekregen. Dat wil zeggen dat mensen ook hun giften en schenkingen aan onze gemeente mogen aftrekken bij de belastingaangifte en dat onze gemeente geen belasting hoeft af te dragen bij het ontvangen van giften en legaten. De belastingdienst eist dat voor de ANBI-status een aantal gegevens openbaar zijn. Deze staan hieronder vermeld.  

De grondslag van de verbondenheid is die van de christelijke gemeente: Jezus Christus, Gods Zoon, zoals hij in het oude testament is beloofd en in het nieuwe testament is geopenbaard als het Hoofd van de Gemeente en de Heiland van de wereld.  

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommenBegroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering. 

Het bestuur van de Vrije Evangelische Gemeente Nunspeet ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 6 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de eigen kerkelijke gemeente. De kerkenraad behartigt tevens de diaconale taken en het beheer van eigendommenBegroting, jaarrekening en jaarverslag behoeven de goedkeuring van de ledenvergadering. 

Beleidsplan

Omdat de gemeente geen eigen beleidsplan heeft volstaan we met een verwijzing naar het algemene beleidsplan van de Bond.  

Beloningsbeleid

De beloning van predikanten en gemeentelijk werkers vindt plaats volgens een uniforme regeling in de Bond die door St. Rechtspositie is vastgesteld. De regeling en de uitvoeringsbepalingen vindt u op de website van de Stichting: www.srp-veg.nl

Leden van kerkenraden en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed. 

Doelstelling / visie

Het doel van de verbondenheid is tot eer van de ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest in getuigenis en dienst door: 
a) uitdrukking te geven aan de geloofseenheid, door bijeenkomsten, woord en geschrift: 
b) uitvoering te geven aan gemeentelijke taken zoals het werk van zending en evangelisatie, diaconaat, jeugdwerk, de ontwikkeling en instandhouding van de gemeente. 

Verslag activiteiten

Inleiding

Financieel en boekhoudkundig is de verzelfstandiging een feit, maar de officiële afwikkeling laat nog op zich wachten aangezien de belastingdienst nog geen reactie heeft gegeven. De overdracht van het gebouw en de hypotheek zijn daarvan afhankelijk.

Verzelfstandiging VEG Nunspeet

In verband met de verzelfstandiging van VEG Nunspeet per 01-09-2018 is er een verkorte jaarrekening opgesteld over de periode van september t/m december 2018. Vergelijking met eerdere periodes is uiteraard niet mogelijk.

In de periode september tot december 2018 hebben we naast de reguliere diensten op zondagmorgen ook bijzondere diensten georganiseerd, zoals de startzondag (waarin een nieuw thema werd geïntroduceerd), een school-en-kerk dienst en een dienst op dankdag. Voor de kinderen en jongeren is er de kindernevendienst en het jeugdwerk. Er vinden vieringen plaats door het dopen of opdragen van kinderen, de viering van avondmaal en de viering van kerst. Veel gemeenteleden zijn aangesloten bij een Bijbelkring waar plaats is voor ontmoeting en studie. Via het leerhuis konden gemeenteleden zich extra verdiepen (Psychologie en geloof; Voeding en Bijbel). Wekelijks is er gelegenheid om samen te bidden.

Resultaat

Het jaar 2018 is afgesloten met een positief resultaat van ruim € 3.000.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting 

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Controle wordt verricht door een onafhankelijke commissie van minstens twee personen. 

Voorgenomen bestedingen en toelichting

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.  

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Door de kerkleden worden elk jaar bijdragen gegeven voor het werk en de activiteiten van de gemeente waartoe zij behoren. 

De kerkelijke gemeente heeft vermogen in de vorm van een kerkgebouw en geldmiddelen. De opbrengst van dit vermogen wordt aangewend voor het werk van de kerkelijke gemeente. 

De ontvangen inkomsten worden besteed aan het (pastorale) werk in de gemeente, aan de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten voor jong en oud. 

Daarnaast kunnen de ontvangen inkomsten ook besteed worden aan de salariskosten van een predikant / gemeentelijk werker, in stand houden van de gebouwen, aan de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke werk van het kerkgenootschap. 

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de eigendommen en inventarissen.